Политика за защита на личните данни

Хотелски комплекс Кърджали

Дата на създаване: 22 май 2018

Хотелски комплекс Кърджали, с адрес на управление в град Кърджали 6600, бул. Беломорски 68, собственост на СУСИ Кърджали ООД, с ЕИК: 108564228, (наричан по-долу Хотела),

обработва лични данни на физически лица, клиенти на Хотела, с цел предоставяне на основни и допълнителни хотелски услуги и в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни Хотелски комплекс Кърджали спазва всички приложими към дейността на хотелиера нормативни актове по защита на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679 , наричан по-долу Регламента.

За целите на настоящата Политика, лични данни са индивидуалната информация за всяко отделно физическо лице, чрез която то може да се идентифицира. Индивидуалната информация може да бъде:

  • Контактна информация (имена, телефонен номер, пощенски и електронен адрес);
  • Доказателство за самоличност (номер на документ за самоличност или подпис);
  • Финансова информация (номер на кредитна карта, банкова кредитна история);

 

1. Чии данни обработваме

Хотелски комплекс Кърджали, във връзка с хотелиерската си дейност, обработва данни за:
1.1. физически лица – ползватели на услуги в Хотела;

1.2. физически лица, отправили запитвания за резервация, сигнали, оплаквания или друга форма на контакт по имейл, по телефон или през формата за контакт в сайта на Хотела;

1.3. физически лица, наети на трудов договор в Хотела.

1.4. физически лица, сключили граждански и/или търговски договори с Хотела.

1.5. физически лица, кандидатствали за работа в Хотела – през Jobs.bg , чрез имейл или лично предоставили своите данни в СУСИ Кърджали ООД.

2. За какви цели обработваме лични данни

2.1. Потребяването на услуги в Хотела е резултат от индивидуално взето решение от страна на клиента.

2.2. Личните данни се обработват само и единствено за целите, за които са били предоставени и се съхраняват в сроковете, определени със закон, след което се изтриват.

2.3. Хотелът събира и използва личната информация на клиента за:

– регистрация в Хотела. Същите данни се предоставят на държавни институции като МВР, НАП, Община Кърджали, НСИ за целите на техните официални законово регламентирани функции;

– сключване и изпълнение на договори за сътрудничество, когато предоставяните услуги го изискват;

– откриване на спам при изпратени запитвания през сайта на Хотела или оставени коментари под статия в сайта на Хотела;

– разплащане на услуги с кредитна карта в Хотела;

– за поддържане на регистър на лоялни клиенти, който се използва за информирането им за нови услуги, които могат да представляват интерес за тях;

– за подпомагане на разследвания на компетентни държавни органи във връзка с опазване сигурността и безопасността на клиентите и обществото като цяло;

– за събиране на неизплатени задължения.

3. Кой обработва лични данни

3.1. Клиенти

Обработката на лични данни на клиенти се осъществява само от служители, наети на постоянен трудов договор и преминали през инструктаж за спазване политиката на поверителност.

Същите служители, още с влизането в сила на настоящия документ, както и новопостъпилите след това, са запознати с разпоредбите за защита на лични данни, които се отнасят до работата им.

3.2. Служители

В отдели „Счетоводство“ и „Човешки ресурси“ на СУСИ Кърджали ООД – собственик на хотел Кърджали, се поддържа регистър Персонал, в който се съхранява информация и пакет от документи, необходими при сключване на трудов договор.

В същите отдели се съхранява информацията и за физически лица – кандидати за работа в хотелски комплекс Кърджали, за срок от една година, след което се унищожават.

3.3. Видео наблюдение

С цел опазване на здравето и живота на физическите лица – служители, гости и клиенти, включително опазване на имуществото и спазването на вътрешния ред и трудовата дисциплина, на територията на Хотела се осъществява постоянно видеонаблюдение.

Данните от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 24 часа при строги мерки за сигурност.

3.4. Спорове и оплаквания
Всеки клиент на хотел Кърджали има право да подаде сигнал за нередност или оплакване за предоставени услуги.

При подобни възникнали спорове, Хотелът съхранява и обработва личната информация на жалбоподателя до изтичане на сроковете за евентуални предявени претенции.

След изтичане на този срок, наличната информация и документация по случая се унищожава.

4. Данни, свързани с дигиталния маркетинг и ползването на сайта на хотел Кърджали

4.1. Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта на хотел Кърджали, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

4.2. Бисквитки

Ако потребител остави коментар в сайта на хотел Кърджали, той може да разреши запазването на неговите лични данни: име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за негово удобство, така че да не е нужно да попълва отново данните си, когато оставя друг коментар. Тези бисквитки се пазят една година.

4.3. Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на сайта на хотел Кърджали могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за потребителя, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни и да следят как потребителя работи с тези инструменти.

4.4. Колко дълго съхраняваме личните данни от уебсайта

Коментари под статия в сайта на хотел Кърджали и техните мета данни се запазват за неопределено време. Това е така, за да може автоматично да се разпознават и одобряват следващи коментари от същия потребител, без същите да се задържат в опашката за одобряване.

4.5. Потребителски права над личните данни

Ако потребител е оставил коментари в сайта, може да поиска да получи файл, съдържащ всички данни, които се съхраняват за него, включително и данни, които той самият е предоставил. Също така той може да поиска да бъдат заличени личните му данни, които съхраняваме. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

5. Контрол на достъпа до лични данни

В СУСИ Кърджали ООД се използва специализиран хотелиерски софтуер за обработка на лични данни при регистрация на гости, разплащане на услуги и др. Чрез него по всяко време може да се проследи достъпа и действията на служителите, обработващи лични данни.

Полагат се усилия за осъществяване на постоянен контрол и предотвратяване на възможни злоупотреби с лични данни.

6. Предоставяне на информация

Хотел Кърджали не предоставя лични данни на трети лица, по никакъв друг начин, освен в описаните в настоящия документ и предвиденитe в закона случаи.

Съхранените на електронен или хартиен носител документи са достъпни само отговорните за съответните данни служители.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на всички лични данни , предоставени и описани в точки 1 и 2, от СУСИ Кърджали ООД.

СУСИ Кърджали ООД не е посредник и не предоставя данни по никакъв начин на трети лица, освен по силата на законово разпореждане на държавни и общински инстанции, като в този случай СУСИ Кърджали ООД няма контрол върху начина, по който тези инстанции обработват предоставените данни.

7. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

7.1. Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да информира всички заинтересовани лица подробно за обработването на лични данни във връзка с дейността на Хотел Кърджали.

7.2. Право на достъп.

Всяко физическо лице, което някога е имало досег с услугите и дейността на Хотела, има право да получи информация дали и как се обработват негови лични данни. За целта се изпраща официално искане в свободен текст на имейла на хотел Кърджали: info [at] hotel-kardjali.com

7.3. Право на коригиране.

Всеки клиент има право да поиска корекция на личните си данни в регистъра на Хотела, ако установи неточности и непълноти.

7.4. Право на изтриване.

Всеки клиент има право да поиска личните му данни да бъдат изтрити от регистъра на Хотела, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

  • До 5 /пет/ години се съхраняват лични данни с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след престоя на клиента в Хотела.
  • До 1 /една/ година се съхранява лог файла, потвърждаващ изпращането на заявка през формата за резервации в сайта на Хотела. Срокът е определен съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Логът съдържа дата на заявката, име и имейл адрес на подателя.

7.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

7.6. Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, физическото лице има право да поиска от СУСИ Кърджали ООД да уведоми трети лица, когато на тях са предоставени лични данни, във връзка с коригиране, изтриване или ограничаване обработването на лични данни.

7.7. Право на преносимост на данните.

Лицата имат право да получат предоставените лични данни, в популярен формат, както и да използват тези данни за друг администратор по тяхна преценка.

Отговорността за съхранението и обработването на данни, изпратени от СУСИ Кърджали ООД към друг администратор, както и за всички последствия от предоставянето им, е изцяло на лицето, поискало преноса на неговите лични данни.

7.8. Право на възражение.

Всеки клиент има право да възрази по отношение обработването на личните му данни.

В случай на постъпване на такова възражение СУСИ Кърджали ООД ще разгледа случая и ако възражението е основателно, ще го изпълни. Ако бъде преценено, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, лицето, направило възражението ще бъде информирано за това.

7.9. Право на жалба до надзорен орган.

Всяко лице има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни.

Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

8. Точност на информацията

СУСИ Кърджали ООД извършва проверка на самоличността на база представен документ за самоличност и не носи отговорност за верността на предоставяните от лицето данни.

Във всички случаи на съмнения, установена измама и/или злоупотреба, ще се предприемат необходимите законови действия. Всеки служител, гост или партньор на Хотела се задължава, при предоставяне на каквато и да е информация, да не нарушава правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

9. Отговорно лице по защита на данните

Всички въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на личните данни, трябва да се отнесат до Директора на СУСИ Кърджали ООД на следния

адрес за кореспонденция: град Кърджали 6600, бул. България 68

Или на имейл: info [at] hotel-kardjali.com